Om


Om Cardoon

- professionell, engagagerad och äkta

PROFESSIONELL

COACHING


Den professionella coachingen kvalitets-säkrar utförandet av coachingen. Jag är certifierad enlig ICF (international coach federation) på en PCC-nivå. Det innebär att jag både har utbildning, mentorscoach-timmar och klienttimmar för att hålla mig på ICFs näst högsta certifieringsnivå.

Den professionella coachingen innefattar flera fantastiska verktyg för att locka fram dina egna förmågor och potential.

SLG THOMASANALYSENSLG Thomasanalysen består av flera testverktyg för att se individer och grup-pers styrkor och utvecklingsbehov. Jag är certifierad och arbetar med följande:

PPA: DISC-profil som visar både självbild, anpassat beteende samt beteende under stress.

TEAM: identifierar teamets styrkor och

begränsningar.

BPA: befattningsprofil.

TEIQ: mäter emotionell intelligens

GIA: mäter kapacitet och förmåga

360: ringar in styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov.Mitt namn är Camilla Jalkell Lindberg och jag startade Cardoon för att skapa möjligheter för fler att nå sina mål. Mitt mål är att i arbetet med det humana kapitalet skapa förutsättningar för att nå större affärsvärde genom effektivare arbetssätt, bättre samarbeten och utveckling av individer och gruppers  inre potential.


Genom samarbeten med välrenommerade kollegor i branschen har jag möjlighet att ta större uppdrag och erbjuda helhetslösningar. Dessutom har jag småföretagarens flexibilitet att möta upp och anpassa mina program efter de behov som finns.


Med lång erfarenhet som ledare, chef och projektledare i flertalet branscher bidrar jag med verktyg och processer både för verksamhet, ledarskap och samarbeten från näringslivet. Dessutom skapar kombinationen med min erfarenhet som professionell coach,  handledare och förändringsledare möjligheter som är unika i branschen.


En hög professionalitet är viktigt för mig och därför har jag valt att utbilda och certifiera mig på hög nivå inom det område där jag erbjuder mina tjänster.   Jag driver mina program  och uppdrag med ett engagemang som bidrar till en framdrift och strävar efter resultat. Förtroende och tillit från mina kunder och klienter får jag genom att vara äkta i allt jag gör och lyssna till människan.


I mina program får du tillgång till följande metoder:


COACHANDE

HANDLEDNING


Den coachande handledningen utgår från den professionella coachingen men här är det  fokus på relationen med tredje person. Vi tittar på frågan och målet utifrån hand-ledningens sju ögon, ser på de psyko-logiska processer som dominerar och klienten får ta del av handledarens egna reflektioner. Certifiering i detta verktyg säkerställer att klienten får professionell handledning i person- och sakfrågor.

COACHANDE

KONFLIKTHANTERING


Den coachande konflikthanteringen är ett verktyg för att medvetandegöra för part-erna vad som sker i situationen och tydlig-göra vilka val de har.

Klienterna får stöd i hur de ska förhålla sig vuxna i situationen och en hjälp med hur de kan kommunicera för att nå resolution. Facilitering i  svåra samtal.COACHANDE

FÖRÄNDRINGSLEDNING


Den coachande förändringsledningen har också sin grund i den professionella coachingen men i tillägg så berikas den av Kotters 8-förändringssteg och LEAN. Med detta verktyg får klienten vägledning i hur och vem de behöver vara för att lyckas driva igenom en förändring på ett effektivt sätt, där människan i förändring  är i fokus.TRANSFORMERANDE

LEDARSKAP & COACHING


Det transformerande ledarskapet och coachingen tar  nivån på den professionella coachingen ett steg högre. Dessa verktyg och arbetssätt skapar möjlighet till för-ändring i det egna beteendet på en trans-formerande nivå. De är en stark hjälp för individer som behöver fatta svåra beslut och komma fram till kärnan i problemet.Potentialen i varje individ är enorm och genom att arbeta med det humana kapitalet får vi tillgång det som ofta är vägen till

effektivitet, resultat och affärsvärde.


Camilla Jalkell Lindberg, grundare Cardoon

SAMARBETSPARTNERS

Är du ny som chef?